شیمی زندگی پاورپوینت های کامل و حرفه ای زندگی با زمین پاک

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مجموعه آموزش کامل در مورد ابرخازن ها به زبان فارسی و انگلیسی 20,000 تومان 17,000 تومان
نرافزار XPS به همراه آموزش نرافزار به زبان فارسی و انگلیسی (casa xps) 9,000 تومان 8,100 تومان
آخرین ورژن نرافزار GPES برای دستگاه Autolab 5,000 تومان 4,500 تومان
پاورپوینت آماده ارائه مبحث DFT به زبان انگلیسی 9,000 تومان 8,100 تومان
فایل Pdf حل المسائل کتاب الکتروشیمی بارد به زبان انگلیسی 6,000 تومان 5,700 تومان
کاملترین پاورپوینت آماده ارائه کاربرد طیف سنجی 9,000 تومان 8,100 تومان
پاورپوینت آماده روش FE-SEM به زبان فارسی 8,000 تومان 6,800 تومان
پاورپوینت آماده روش XRF به زبان فارسی 7,000 تومان 6,300 تومان
پاوپوینت آماده کاربرد نقاط کوانتومی در شیمی تجزیه به زبان انگلیسی 6,000 تومان 5,400 تومان
پاورپوینت آماده انگلیسی آموزش طراحی DOE و آنالیز با نرافزار Minitab 9,000 تومان 8,100 تومان
پاورپوینت آماده فارسی آموزش کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 10,000 تومان 9,000 تومان
پاورپوینت آماده انگلیسی روش آنالیز STM 8,000 تومان 7,200 تومان
پاورپوینت آماده انگلیسی روش XRD و EDS 10,000 تومان 9,000 تومان
پاورپوینت انگلیسی آماده روش BET و BJH 8,000 تومان 7,200 تومان
پاورپونت آماده انگلیسی اسپکتروسکوپی مادون قرمز 7,500 تومان 6,750 تومان
جزوه کامل فارسی استخراج از فاز جامد و مایع 8,000 تومان 6,800 تومان
روش های جست و جوی آکادمیک و علمی 13,000 تومان 11,050 تومان
جزوه نانو شیمی به زبان فارسی 6,000 تومان 5,400 تومان
فایل Pdf روش طیف سنجی موزبائر به زبان فارسی 6,000 تومان 5,400 تومان
فایل Pdf آموزش کامل EndNote به زبان فارسی 12,000 تومان 10,200 تومان
نرافزار gwyddion به همراه آموزش به زبان انگلیسی 10,000 تومان 8,500 تومان
فایل Pdf کامل روش AFM به زبان فارسی 8,000 تومان 7,200 تومان
پاورپوینت آماده روش تحقیق با رویکرد برنامه نویسی 8,000 تومان 6,800 تومان
پاورپوینت آماده رامان به زبان انگلیسی 8,000 تومان 7,200 تومان
پاورپوینت آماده XPS به زبان انگلیسی 8,000 تومان 7,200 تومان
پاورپوینت آماده تکنیک TEM به زبان انگلیسی 9,000 تومان 7,650 تومان
پاورپوینت آماده تکنیک SEM به زبان انگلیسی 9,000 تومان 8,100 تومان
پاورپوینت آماده روش های ساخت میکرو و نانو الکترودها برای SECM 12,000 تومان 10,800 تومان
فایل pdf فارسی تکنیک DLS 6,000 تومان 5,400 تومان
پاورپوینت انگلیسی آماده برای مبحث نقاط کوانتومی 6,000 تومان 5,400 تومان
پاورپوینت آماده ارائه درس شیمی آلی 1 12,000 تومان 10,800 تومان
فایل پاورپوینت کامل ارائه درس شیمی عمومی 1 14,000 تومان 11,900 تومان
پاورپوینت آماده ارائه درس شیمی عمومی 1 12,000 تومان 10,800 تومان
پاورپوینت آماده ارائه درس شیمی معدنی 2 12,000 تومان 10,200 تومان
جزوه کامل شیمی آلی 2 دانشگاه تهران 15,000 تومان 13,500 تومان
پاورپوینت آماده ارائه درس شیمی آلی 2 14,000 تومان 11,900 تومان
فایل Pdf دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی 2 8,000 تومان 7,200 تومان
فایل Pdf دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی 1 8,000 تومان 6,800 تومان
فایل Pdf آماده دستورکار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 8,000 تومان 7,200 تومان
دستورکار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 6,000 تومان 5,400 تومان
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻤﻲ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 10,000 تومان 8,500 تومان
فایل Pdf آماده در مورد گرافن 12,000 تومان 10,800 تومان
فایل Word آماده در مورد لنزهای الکترومغناطیسی 8,000 تومان 6,800 تومان
پاورپوینت آماده در مورد لنزهای الکترومغناطیسی 6,000 تومان 5,400 تومان
پاورپوینت آماده روش های آنالیز حرارتی DSC و DTA 6,000 تومان 5,400 تومان
فایل Pdf آماده بسیار کامل روش FT-IR 8,000 تومان 7,200 تومان
فایل Pdf آماده روش تولید الکترون بوسیله thermionic و field emission 6,000 تومان 5,400 تومان
پاورپوینت آماده روش آنالیز FT-IR 8,000 تومان 7,200 تومان
فایل Word گزارش روش SIMS 8,000 تومان 6,800 تومان
پاورپوینت آماده روش آنالیز SIMS 7,000 تومان 6,300 تومان
فایل word گزارش روش STM 5,000 تومان 4,500 تومان
پاورپوینت آماده روش STM 3,000 تومان 2,700 تومان
فایل word آماده گزارش روش اسپکتروسکوپی رامان 7,000 تومان 6,300 تومان
پاپورپوینت آماده روش AFM 4,500 تومان 3,825 تومان
پاورپوینت آماده روش اسپکتروسکوپی رامان 4,000 تومان 3,400 تومان
پاورپوینت آماده روش جدید برای آنالیز خوردگی مواد 5,000 تومان 4,500 تومان
پاورپوینت آماده روش های آنالیز سطحی شامل XPS، AES، SIMS 8,000 تومان 7,200 تومان
پاپورپوینت آماده روش های نوری برای شناسایی مواد 6,000 تومان 5,400 تومان
پاورپوینت آماده روش ميكروآناليز پروب اتمي EPMA 6,000 تومان 5,400 تومان
جزوه pdf کیفیت آب دانشگاه مازندران 8,000 تومان 6,800 تومان
دیکشنری تخصصی شیمی آکسفورد 6,000 تومان 5,400 تومان
فایل word کامل انگلیسی در مورد مایعات یونی و کاربردهای آن در شیمی تجزیه 6,000 تومان 5,700 تومان
پاورپوینت آماده در مورد ابرخازن ها و روش های افزایش ظرفیت و انرژی ابرخازن ها 12,000 تومان 10,200 تومان
پاورپوینت آماده در مورد ابرخازن ها و یافته های اخیر در این زمینه 12,000 تومان 10,200 تومان
میکروچیپ با آشکارساز الکتروشیمیایی 4,000 تومان 3,600 تومان
جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد 15,000 تومان 13,500 تومان
پاورپونت کامل روش آنالیز سایز نانو مواد توسط روش DLS(PCS, QELS) 8,000 تومان 7,200 تومان
پاورپونت کامل روش های آنالیز مساحت سطح و تخلخل مواد شامل BET و BJH 8,000 تومان 7,200 تومان
پاورپونت کامل روش های آنالیز گرمایی شامل TGA, DTA و DSC 8,000 تومان 7,200 تومان
اشنایی کامل با اصول و آنالیز مواد از طریق روش XPS 5,000 تومان 4,500 تومان

تعداد صفحه(1):